Ochrana osobných údajov

Súhlas so spracúvaním a uchovávaním osobných údajov 

Týmto udeľujem súhlas podľa § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov so spracúvaním a uchovávaním  mojich osobných údajov spoločnosti TV AV Elektronic s.r.o., Pribinova 54, 010 01  Žilina, IČO: 31587330. Zároveň súhlasím s tým, aby boli moje osobné údaje poskytnuté tretím stranám. Prehlasujem, že som bol/a v súlade s § 15 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov informovaný/á o podmienkach spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom.

 

Informácie podľa § 15 ods. 1 zák. č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov

v znení neskorších právnych predpisov

 

1.    Identifikačné údaje

1)    Prevádzkovateľom  internetového obchodu a informačného

        systému  je spoločnosť:

        Obchodné meno:    TV AV Elektronic s.r.o.

Sídlo:                          Pribinova 54, 010 01  Žilina

IČO:                            31587330

Štatutárny orgán:    Marián Greschner,  konateľ spoločnosti

                                    Ing. Ľubomír Decký, konateľ spoločnosti

Spoločnosť zapísaná :  OR OS Žilina. , odd. Sro, vl. č. 1221/L

 

(ďalej len „prevádzkovateľ“)

 

 

2.    Účel spracúvania osobných údajov

1)    Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje za účelom:

a)   uzatvorenia kúpnej zmluvy s kupujúcim prostredníctvom internetového obchodu, ktorý sa nachádza na internetovej stránke www.tvav.sk  

b)   vedenia evidencie zákazníkov

c)   vystavenia daňového dokladu na zaplatenie kúpnej ceny za objednaný tovar v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov

 

d)    dodania objednaného tovaru  na miesto určenia uvedené kupujúcim a jeho   

        odovzdanie oprávnenej osobe

e)   evidencie objednávok pre riešenie prípadných reklamácii

 

3.    Zoznam spracúvaných osobných údajov

1)  Prevádzkovateľ  spracúva  uvedené osobné údaje dotknutých osôb:

a)   meno a priezvisko

b)   bydlisko, poštové smerovacie číslo a štát    

c)   telefónne číslo a e-mail

 

2) Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb  v obsahu a forme v akej budú osobné údaje poskytnuté prevádzkovateľovi v internetovom obchode na internetovej stránke www.tvav.sk

 

4.    Dobrovoľnosť poskytnutia osobných údajov

1)  Prevádzkovateľ získava osobné údaje od kupujúcich v rozsahu potrebnom na splnenie povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi prevádzkovateľom a kupujúcim, predmetom ktorej je dodanie objednaného tovaru za dohodnutú kúpnu cenu v súlade s § 10 ods. 3 písm. b) zák. č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov bez súhlasu dotknutej osoby.

2)   Kupujúci poskytuje tieto osobné údaje prevádzkovateľovi dobrovoľne za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a ďalšej komunikácie  s ním.

3)    Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutej osoby len po dobu nevyhnutnú na splnenie si svojich povinností vyplývajúcich zo zmluvy a zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

4)  Dotknutá osoba prejaví svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov pri objednaní si tovaru prostredníctvom internetového obchodu na internetovej stránke www.tvav.sk. Dotknutá osoba dáva súhlas so spracúvaním osobných údajov na dobu neurčitú. Tento súhlas môže odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote jedného mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu a údaje budú následne vymazané.

 

 

 

 

5.    Sprístupnenie osobných údajov

1)  Kupujúci berie na vedomie, že jeho osobné údaje budú sprístupnené alebo poskytnuté tretej osobe (dopravcovi) za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy.

              2)    Prevádzkovateľ nezodpovedá za zneužitie osobných údajov treťou osobou, ktorá   

                     sa k týmto osobným údajom dostala bez oprávnenia.

 3)    Zodpovednosť prevádzkovateľa za porušenie jednotlivých ustanovení zák. č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov sa riadi podľa ustanovení tohto zákona.

 

          6.    Poučenie o právach dotknutej osoby

1)     Dotknutá osoba je oprávnená na základe písomnej žiadosti vyžadovať od prevádzkovateľa

a)     potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,

b)     vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,  § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod 

 c)     vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie,

d)      vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

e)      opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

f)        likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil

g)       likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,

h)      blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby

 

2)     Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti má právo u prevádzkovateľa namietať voči

a)     spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,

b)    využívaniu osobných údajov uvedených v zákone č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov ,  § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu v poštovom styku,

c)     poskytovaniu osobných údajov uvedených v zákone č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 10 ods. 3 písm. d)  na účely priameho marketingu.

3)   Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka dotknutej osoby je oprávnená, prevádzkovateľ je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie dotknutá osoba namietala, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.

4)    Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu prevádzkovateľa, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov. Dotknutá osoba má právo žiadať prevádzkovateľa o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom prevádzkovateľ je povinný žiadosti dotknutej osoby vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu v lehote podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov ,§ 29 ods. 3. Dotknutá osoba nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov prevádzkovateľ vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke dotknutej osoby, alebo ak prevádzkovateľ na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby.

5)     Ak dotknutá osoba uplatní svoje právo

a)       písomne a z obsahu jej žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú podľa tohto zákona; žiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom dotknutá osoba doručí písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania,

b)       osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis dotknutej osoby; kópiu zápisnice je prevádzkovateľ povinný odovzdať dotknutej osobe,

c)      u sprostredkovateľa podľa odseku 5 písmena a) alebo písmena b), je ten povinný túto žiadosť alebo zápisnicu odovzdať prevádzkovateľovi bez zbytočného odkladu.

6)    Dotknutá osoba pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať úradu návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

7)    Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môže uplatniť zákonný zástupca. 

8)    Ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala podľa tohto zákona, môže uplatniť blízka osoba.

 

          7.    Zverejnenie osobných údajov

           1)    Prevádzkovateľ nezverejňuje osobné údaje o kupujúcich

 

          8 .  Pravdivosť, správnosť a aktuálnosť osobných údajov

  1.  Za nepravdivosť osobných údajov poskytnutých prevádzkovateľovi zodpovedá dotknutá osoba, ktorá tieto osobné údaje poskytla  v zmysle § 16 ods. 1 zák. č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov.
  2. Správnosť a aktuálnosť osobných údajov zabezpečuje prevádzkovateľ.
  3. Osobný údaj sa považuje za správny, kým sa nepreukáže opak.