Obchodné podmienky

Článok 1 - Všeobecné ustanovenie

Nákup tovaru prostredníctovm e-shopu www.eshop.tvav.sk môžu uskutočňovať fyzické a právnické osoby bez obmedzenia za predpokladu, že sa budú riadiť týmito Obchodnými podmienkami.

Článok 2 - Postup pri objednávaní

Zákazník si môže cez e-shop www.eshop.tvav.sk objednať akýkoľvek tovar, pri ktorom je umiestnené tlačidlo "Vložiť do košíka".

Po stlačení tlačidla "Vložiť do košíka" sa objednaný tovar automaticky pridá do nákupného košíka, ktorý je kedykoľvek k dispozícii k náhľadu. Vytvorenie objednávky nie je podmienené registráciou na www.eshop.tvav.sk. Registrácia je voliteľná a pri registrácii je zákazník povinný vyplniť osobné údaje, ktoré od neho systém vyžaduje. Tieto údaje budú použité pre účel vytvorenia objednávky a spoločnosť TV - AV Elektronic, s. r. o. ručí za to, že nebudú zneužité na iné účely. Pokiaľ bude pri registrácii vyslovený súhlas s informovaním o novinkách, môže spoločnosť TV - AV Elektronic, s. r. o. registračné údaje použiť na marketingovú aktivitu súvisiacu s jej činnosťou. Po registrácii bude každému zákazníkovi priradené osobné konto, ktorým sa bude pri nákupoch hlásiť na www.eshop.tvav.sk. Pod týmto kontom budú vytvárané objednávky a evidovaná cenová skupina pre každého zákazníka. Prihlasovacie údaje odporúčame zapísať a uchovať pre prípad budúcich nákupov. Pri každom ďalšom nákupe sa je možné pomocou svojich prihlasovacích údajov prihlásiť. Zároveň je v záujme každého užívateľa, aby si chránil prihlasovacie údaje, nakoľko ich poskytnutie inej osobe znamená jej vystupovanie na www.eshop.tvav.sk pod menom užívateľa.

Po vytvorení objednávky bude táto zaregistrovaná v systéme o čom bude užívateľ (po tomto kroku objednávateľ) informovaný e-mailovým oznámením o prijatí objednávky. Okamihom zobrazenia oznámenia o prijatí objednávky sa objednávka považuje za doručenú.

E-shop www.eshop.tvav.sk umožňuje zákazníkom prístup k informáciám o stave svojich objednávok (zaregistrovanie, prijatie, úhrada, expedovanie, ...) po autorizácii svojimi prihlasovacími údajmi

Článok 3 - Platobné podmienky

Všetky ceny tovarov sú uvedené vrátane DPH. V prípade objednávky s úhradou vopred má zákazník široké možnosti úhrady. Najrýchlejšou formou úhrady je (vytlačenie si objednávky a) manuálna úhrada potrebnej sumy bankovým prevodom, alebo priamym vkladom v Tatrabanke. Ak bola zvolená forma úhrady dobierkou, objednávku bude potrebné zaplatiť doručovateľovi pri preberaní tovaru.

Článok 4 - Dodacie podmienky a náklady na dodanie tovaru

Spoločnosť TV - AV Elektronic, s. r. o. sa zaväzuje dodať objednaný tovar zákazníkovi najneskôr do 7 pracovných dní od uhradenia objednávky. Ak spoločnosť TV - AV Elektronic, s. r. o. nemá tovar fyzicky vo svojich skladoch (o čom bude zákazníka informovať) a objednáva ho u dodávateľa až na základe objednávky zákazníka, zaväzuje sa dodať tento tovar zákazníkovi najneskôr do 4 týždňov od uhradenia zálohovej faktúry.

Úhradou sa rozumie moment pripísania úhrady na účet spoločnosti TV - AV Elektronic, s. r. o., na ktorý mala byť úhrada poukázaná. Ak doba dodania bude z technických dôvodov nesplniteľná, spoločnosť TV - AV Elektronic, s. r. o. sa zaväzuje o tom bezodkladne informovať zákazníka, a ak nedôjde k dohode spoločnosti TV - AV Elektronic, s. r. o. a zákazníka o dodaní tovaru v náhradnej lehote, o poskytnutí iného tovaru v rovnakej kvalite a cene, ani o inom náhradnom plnení, spoločnosť TV - AV Elektronic, s. r. o. sa zaväzuje do 15 dní vrátiť zákazníkovi cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok. V praxi je tovar spravidla dodaný do dvoch pracovných dní , resp. tovar označený v ponuke textom „na objednávku“ do 14 dní po pripísaní úhrady na účet spoločnosti TV - AV Elektronic, s. r. o. - v prípade dobierky od objednania.

Spoločnosť TV - AV Elektronic, s. r. o. sa zaväzuje dodať tovar zákazníkovi na adresu, ktorú zákazník uvedie v objednávke ako miesto doručenia. Doprava tovaru je realizovaná na náklady zákazníka (jednotná sadzba 7,2 € na celú objednávku pri dodaní v celej Slovenskej Republike).

Ak si zákazník vyberie ako spôsob dopravy osobný odber v sídle spoločnosti TV - AV Elektronic, s. r. o., bude tento možný len v prípade fyzickej prítomnosti objednaného tovaru v uvedenom sídle. V prípade jeho nedostupnosti bude so zákazníkom dohodnutý alternatívny postup.

Článok 5 - Storno objednávky

Storno objednávky zo strany zákazníka - zákazník má právo stornovať objednávku písomne (adresa spoločnosti), telefonicky (041 562 6061) alebo e-mailom na adresu tvav@tvav.sk v prípade, že cena z objednávky (zálohovej faktúry) ešte nebola uhradená. V prípade, že zákazník stornuje objednávku po uhradení ceny z objednávky (zálohovej faktúry), ale ešte pred dodaním tovaru, hoci ešte neuplynula dodadacia lehota podľa článku 4, spoločnosť TV - AV Elektronic, s. r. o. si vyhradzuje právo odpočítať si preukázané náklady, spojené s vybavovaním tejto objednávky a v prípade tovaru označeného v ponuke textom "na objednávku" aj storno poplatok vo výške 20 % z jeho ceny. Ak zákazník chce stornovať objednávku po prevzatí tovaru, postupuje sa podľa článku 7.

Spoločnosť TV - AV Elektronic, s. r. o. si vyhradzuje právo zrušiť objednávku, alebo jej časť v týchto prípadoch: nie je možné z technických príčin tovar dodať v požadovanej lehote či podmienok z objednávky; tovar sa už nevyrába alebo nedodáva; výrazným spôsobom sa zmenila cena zo strany dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, spoločnosť TV - AV Elektronic, s. r. o. bude bezodkladne kontaktovať zákazníka za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že zákazník už cenu z objednávky (zálohovej faktúry) alebo jej časť zaplatil a nedôjde k dohode spoločnosti TV - AV Elektronic, s. r. o. a zákazníka o poskytnutí iného tovaru v rovnakej kvalite a cene ani o inom náhradnom plnení, spoločnosť TV - AV Elektronic, s. r. o. sa zaväzuje vrátiť zákazníkovi do 15 dní na jeho účet alebo adresu cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok.

Článok 6 - Poučenie o práve zákazníka odstúpiť od zmluvy

Zákazník má právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru.

Zákazník svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatňuje písomne, e-mailom na adrese tvav@tvav.sk alebo iným spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy. V prípade, že zákazník svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatní, vráti tovar spoločnosti TV - AV Elektronic, s. r. o. osobne v sídle spoločnosti TV - AV Elektronic, s. r. o. alebo iným spôsobom vopred dohodnutým so spoločnosťou TV - AV Elektronic, s. r. o., a to najneskôr do 7 dní odo dňa, keď svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatnil. Tovar nesmie javiť známky používania a musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale s kompletným príslušenstvom. Ak tovar plne zodpovedal deklarovaným kvalitatívnym požiadavkám a nebol vadný, zákazník vráti tovar na svoje náklady. Ak tovar alebo obal javí známky poškodenia, alebo tovar nie je kompletný, spoločnosť TV - AV Elektronic, s. r. o. si vyhradzuje právo naúčtovať zákazníkovi náklady súvisiace s uvedením tovaru do pôvodného stavu.

Spoločnosť TV - AV Elektronic, s. r. o. sa zaväzuje vrátiť zákazníkovi do 15 dní odo dňa jeho odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok, ktorý uhradil, vrátane nákladov, ktoré zákazník vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru.

Článok 7 - Reklamačné podmienky

Zákazník si tovar musí vizuálne skontrolovať ihneď pri a po prevzatí. Má nárok tovar neprebrať vtedy, ak je na ňom viditeľné mechanické poškodenie zjavne spôsobené prepravou alebo ak je tovar neúplný. V takomto prípade je povinný spísať s vodičom protokol o škode alebo zásielku odmietnuť prevziať. Mechanické poškodenie výrobku v neporušenom obale je nutné nahlásiť okamžite po prevzatí zásielky a výrobok nepoužívať. Neskoršie reklamácie tohoto charakteru nebudú akceptované s ohľadom na reklamačné podmienky prepravcu.

V prípade uplatnenia reklamácie platí obvyklý reklamačný postup stanovený v Reklamačnom poriadku pre zákazníkov TV - AV Elektronic, s. r. o.. Zákazník si môže reklamáciu uplatniť v sídle spoločnosti TV - AV Elektronic, s. r. o.. Pri uplatnení práva na opravu prinesie zákazník reklamovaný tovar vrátane faktúry (prípadne inú formu daňového dokladu). Pri uplatnení iných práv vyplývajúcich zo zodpovednosti spoločnosti TV - AV Elektronic, s. r. o. za vady (t.j. práva na výmenu veci, práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy a práva na primeranú zľavu) , prinesie zákazník reklamovaný tovar vrátane faktúry (prípade inej formu daňového dokladu) a záručného listu po predchádzajúcej dohode so spoločnosťou TV - AV Elektronic, s. r. o. do sídla spoločnosti.  (E-mailom na adrese tvav@tvav.sk alebo telefonicky (041 562 6061).)

V prípade, že reklamovaná závada bola spôsobená zákazníkom - poškodením výrobku, nevhodným používaním alebo nevhodnou manipuláciou, zákazník je povinný nahradiť predávajúcemu všetky náklady spojené s vybavením reklamácie. Spoločnosť TV - AV Elektronic, s. r. o. nezodpovedá za vady, ku ktorým došlo mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach (chemicky agresívne, prašné, vlhké prostredie, v silnom magnetickom poli, ...), zásahom do výrobku inou ako oprávnenou osobou (autorizovaným servisom), alebo ktoré boli spôsobené živelnou pohromou alebo nesprávnym napájacím napätím.